Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Το Παραδοσιακό Αλώνισμα των Λαθιριών στην Καρυά της Λευκάδας - Φώτο Ρεπορτάζ


Σας  Παρέχουμε  το Φώτο   Ρεπορτάζ  από το Παραδοσιακό Αλώνισμα των Λαθιριών στην Καρυά της Λευκάδας.

Φώτο  Ρεπορτάζ  Μπορείτε  να Χρησιμοποιείτε Μόνο με την Άδεια των Υπευθύνων της Λευκαδίτικης Ενημέρωσης και Πάντα Πρέπει να Αναφέρεται η Πηγή. 


Ρεπορτάζ     Διονύσιος   Κούρτης 
Φώτο           Θανάσης  Κατωπόδης

Αυτός Eίναι ο Παγκόσμιος Χάρτης του Ίντερνετ (Φωτό)

Αυτός είναι ο παγκόσμιος χάρτης του ίντερνετ (φωτό)

Ο ειδικός χαρτογράφος του ίντερνετ, John Matherly, αποφάσισε να οπτικοποιήσει τη χρήση του ίντερνετ κατά τη διάρκεια της νύχτας της 2ας Αυγούστου 2014. Δείτε το χάρτη.

Κάθε συσκευή που συνδέεται με το ίντερνετ αφήνει ένα ηλεκτρονικό ίχνος. Αυτό το ίχνος επιχείρησε να οπτικοποιήσει ο ειδικός χαρτογράφος του διαδικτύου John Matherly, αποτυπώνοντας σε μία χρωματική κλίμακα την παγκόσμια σύνδεση στοίντερνετ μέσω οποιασδήποτε συσκευής.
Το κόκκινο χρώμα υποδηλώνει πολλές συσκευές συνδεδεμένες με το ίντερνετ, ενώ το λευκό και το μπλε υποδηλώνει λίγες.Φώτο   Ρεπορτάζ     Ρεπόρτερ    Nionios

Οι Αλλαγές Μετά την Κατάργηση Υποβολής Επικυρωμένων Αντιγράφων στο Δημόσιο - Διαβάστε Αναλυτικά


Οι αλλαγές μετά την κατάργηση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων στο Δημόσιο - Διαβάστε αναλυτικά

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες για το νέο καθεστώς που ισχύει στην εφαρμογή της ρύθμισης για κατάργηση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων στο δημόσιο, τον νέο τρόπο υποβολής εγγράφων, αλλά και τις υποχρεώσεις των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων απέναντι στους πολίτες, δίνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Το υπουργείο, με δέκα απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις των ενδιαφερομένων λύνει κάθε απορία και διευκρινίζει το νέο καθεστώς με το οποίο απλοποιούνται οι διαδικασίες και μειώνεται η γραφειοκρατία.
1. Ποιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη ρύθμιση;
- Η ρύθμιση εφαρμόζεται στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

2. Πότε άρχισε να ισχύει η ρύθμιση;
- Από τη δημοσίευσή του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 26-3-2014.

3. Σε ποιες συναλλαγές αφορά η ρύθμιση;
- Η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των συναλλαγών των ενδιαφερομένων με το Δημόσιο και δεν επιφέρει αλλαγές στη μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών αλληλογραφία.

4. Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές;
- Ναι, οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, όπως το ΑΣΕΠ, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη ρύθμιση.

5. Πώς υποβάλλονται πλέον τα αντίγραφα εγγράφων στους υπόχρεους φορείς;
- Έγγραφα εκδοθέντα από τους υπόχρεους φορείς:
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδώσει οι υπηρεσίες και φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης ή των ακριβών αντιγράφων τους.
- Ιδιωτικά και αλλοδαπά έγγραφα:
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια έκαστης Υπηρεσίας να εφαρμόσει τη νέα ρύθμιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ημεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
- Ιδιωτικά έγγραφα που φέρουν θεώρηση από τους υπόχρεους φορείς:
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης (λ.χ. άδεια οικοδομής που φέρει θεώρηση από αστυνομική Αρχή, απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που έχει θεωρηθεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας, ιατρική γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

6. Σε ποιες περιπτώσεις οι διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων;
- Οι διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης (λ.χ. πολίτης ζητά την επικύρωση αντιγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου να το υποβάλει σε: α. τράπεζα, β. ιδιωτική εταιρεία, γ. συμβολαιογράφο).

7. Ενέργειες Αρχών και υπηρεσιών που επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων.
- Οι υπάλληλοι των διοικητικών Αρχών και των ΚΕΠ που έχουν στην αρμοδιότητά τους τη διαδικασία της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, θα πρέπει να ρωτούν τον ενδιαφερόμενο πού θα υποβάλει το εν λόγω αντίγραφο, προκειμένου, εν συνεχεία, να προβούν στην επικύρωση ή μη του προσκομιζόμενου αντιγράφου, με βάση τη νέα ρύθμιση. Ο υπάλληλος θα αρκείται στην προφορική δήλωση του πολίτη.

8. Επικυρώνεται αντίγραφο εγγράφου όταν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι το θέλει για το αρχείο του;
- Ο αρμόδιος υπάλληλος δεν θα προβαίνει στην επικύρωση αντιγράφου εγγράφου, στην περίπτωση που ο πολίτης δηλώσει ότι το «θέλει για το αρχείο του».

9. Διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία.
- Τα έγγραφα τα οποία διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, πλέον δεν επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται είτε αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την παραλαμβάνουσα υπηρεσία είτε αυτά πρόκειται να χορηγηθούν στον ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος στη συνέχεια θα τα προσκομίσει σε υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 4250/2014.

Έγγραφα τα οποία -κατά τα ανωτέρω- διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται μόνο στην περίπτωση που αυτά θα χορηγηθούν σε πολίτη, ο οποίος ακολούθως θα τα υποβάλει σε ιδιωτικούς φορείς που δεν εμπίπτουν στους αναφερόμενους στην προαναφερθείσα περίπτωση.

10. Η νέα ρύθμιση τροποποιεί τις διαδικασίες χορήγησης της επισημείωσης (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης ή της προξενικής θεώρησης;
- Η νέα ρύθμιση δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις διαδικασίες χορήγησης της επισημείωσης (apostille) της Σύμβασης της Χάγης (ν.1497/1984) ή της προξενικής θεώρησης που τίθενται στο πρωτότυπο ή στο ακριβές αντίγραφο είτε των εγγράφων που υποβάλλονται σε φορέα της αλλοδαπής είτε των αλλοδαπών εγγράφων που υποβάλλονται εν συνεχεία στην Ελλάδα.


Φώτο   Ρεπορτάζ     Διονύσιος    Κούρτης

Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων από τον Δήμαρχο Λευκάδας Κ. Δρακονταειδή - Αναλυτικά Όλα τα Ονόματα
Ορισμός Αντιδημάρχων- Αναπλήρωση Δημάρχου- Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων
Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση του Δημάρχου Λευκάδας Κ. Δρακονταειδή.


Φώτο   Ρεπορτάζ     Διονύσιος   Κούρτης

Γιατροί που Δεν Ξέχασαν τον Όρκο τους στον Ιπποκράτη...

Photo: Alexandros Katsis / Fosphotos.com
 
Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα στο πλάνο μου να περάσω το καλοκαίρι μου στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Όμως όταν κάνεις σχέδια, ο διάβολος χαμογελά και σου φτιάχνει… πρόγραμμα. Από το μαύρο πρωινό στις 3 Ιουλίου, όταν από το τηλέφωνο μου μετέφεραν τα κακά μαντάτα. «Γιώργο, η μαμά σου, η θεία…». Εγκεφαλικό μέσα στη θάλασσα, πνιγμός και δύο ανακοπές.
Μετά την καθυστέρηση του ΕΚΑΒ που έκανε 25 λεπτά να φτάσει στην παραλία της Τουρλίδας, στην οποία δεν υπάρχει ναυαγοσώστης, και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο στο Μεσολόγγι, ξεκίνησε η αναζήτηση για Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Δεν υπήρχε κρεβάτι στην Πάτρα, δεν υπήρχε στο Ρίο, δεν υπήρχε στα Γιάννενα, ούτε στην Αθήνα(!) και έτσι μετά από τέσσερις ώρες ταλαιπωρίας, που ίσως να στάθηκαν μοιραίες, μιας και η τελευταία ανακοπή συνέβη λίγο πριν μπει το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, καταλήξαμε στην Τρίπολη.
Για 47 μέρες η Μάνα πάλεψε και έκανε σε πολλούς εντύπωση το γεγονός ότι... επέμενε να μένει ζωντανή μετά από όλα αυτά που της είχαν συμβεί. Ακόμα και στους ίδιους τους γιατρούς στη ΜΕΘ. Όμως εγώ έμαθα και εσείς θα μάθετε αν συνεχίσετε να διαβάζετε αυτές της γραμμές.
Η διευθύντρια της ΜΕΘ η κ. Γκιγιόμ, η κ. Σπυροπούλου, ο κ. Παπακωστόπουλος (ο φίλος Σωτήρης), ο κ. Λαμπρόπουλος, αλλά και όλοι οι άλλοι γιατροί, νευρολόγοι, καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι και φυσικά οι ηρωίδες νοσηλεύτριες που έδιναν μάχη καθημερινά.
Για να μην μακρηγορώ. 12.30 και 19:00 επισκεπτήριο και ενημέρωση από τους γιατρούς. Επικοινωνία 24 ώρες το 24ωρο με τηλέφωνο που ΠΑΝΤΑ απαντούσε κάποιος. Δεν κυνήγησα ΠΟΤΕ κανέναν. Δεν μου απέκρυψαν ΠΟΤΕ τίποτα. Και φυσικά, δεν μου ζήτησαν ΠΟΤΕ κάτι, όπως και από κανέναν άλλο.
Γιατροί με 10 και 11 εφημερίες τον μήνα, άυπνοι και καταβεβλημένοι, που πρέπει να σώζουν ζωές. Γιατί μέσα σε μία ΜΕΘ τα πράγματα είναι... άγρια. Το είδα, γιατί βρέθηκα εκεί και σε ώρες εκτός επισκεπτηρίου.
Στις 5.15 τα ξημερώματα της Τρίτης 19 Αυγούστου, η διευθύντρια η κ. Γκιγιόμ με πήρε τηλέφωνο για να μου πει με τρεμάμενη φωνή ότι η Ρηνούλα έφυγε. Και η δική της στεναχώρια, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, απάλυνε τον δικό μου πόνο.
Στις 9.00 το πρωί πήγα στο νοσοκομείο για τα διαδικαστικά. Ήταν όλοι οι γιατροί εκεί. Όλοι, ακόμα και αυτοί που είχαν ρεπό! Για να μου δώσουν κουράγιο, για να μου που αντίο. Και κάπου εκεί κατάλαβα ότι όλον αυτόν τον καιρό, ήταν μια μάχη που δώσαμε όλοι μαζί. Άλλος με την ψυχή του, άλλος με την επιστήμη του.
Μια ζεστή αγκαλιά, μια χειραψία, ένα βλέμμα συμπόνιας και κατανόησης, μια καλή κουβέντα, ένα πικρό και συνάμα γλυκό χαμόγελο. Η Μάνα μου κατάλαβε ότι ήταν ώρα να φύγει, γιατί ήξερε ότι και η ίδια και ο γιος της ήταν σε καλά χέρια. Ήθελε να σιγουρευτεί, όπως άλλωστε έκανε πάντα.
Γιατί σας τα γράφω όλα αυτά; Δεν είμαι σίγουρος. Ήταν το πιο περίεργο καλοκαίρι της ζωής μου και σίγουρα το πιο στενάχωρο. Όμως ήταν και ένα μάθημα ζωής που μέχρι τέλους μου έδωσε η Ρηνούλα..
Ήταν, όμως, και μια απόδειξη ότι στην Ελλάδα της μιζέριας, της μίζας και της λαμογιάς, υπάρχουν ακόμα αξίες. Και επειδή κάποιοι γιατροί, συνηθίζουν να απλώνουν το χέρι, πριν πιάσουν το νυστέρι, καλό γι αυτούς είναι να περάσουν μια μέρα από την ΜΕΘ του Παναρκαδικού. Έτσι για να πάρουν μαθήματα και να θυμηθούν τον όρκο που έδωσαν στον Ιπποκράτη…

*Ο Γιώργος Παπαδημητρόπουλος είναι αθλητικογράφος και εργάζεται στον ΓΑΥΡΟ και στο soccerplus.gr

Φώτο   Επιμέλεια    Διονύσιος    Κούρτης

Το Αιγυπτιακό Μυστικό στον Τάφο της Αμφίπολης!

Το αιγυπτιακό μυστικό στον τάφο της Αμφίπολης!

- Η χρονολόγηση του τάφου της Αμφίπολης στο τελευταίο τέταρτο του 3ου π.Χ. αιώνα δεν είναι τυχαία
- Συνδέεται τόσο με τον... ένοικο του τάφου, όσο και με τον τρόπο που σφραγίστηκε το ίδιο το μνημείο
- Μένει ανοιχτό το ερώτημα αν έχει συληθεί ο τάφος

Ο ίδιος ο τάφος αν και μακεδονικός έχει μοναδικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν στοιχεία που ... δείχνουν Αίγυπτο και αυτά δεν έχουν να κάνουν με τον τεράστιο όγκο που παραπέμπει στις ταφές Φαραώ...
Οι δύο σφίγγες – φύλακες του τάφου έχουν άρωμα Αιγύπτου, όμως δεν είναι το μόνο στοιχείο. Ειδικοί στις ανασκαφές λένε ότι το σφράγισμα του τάφου είναι αιγυπτιακής μορφής και μάλιστα μοναδικό ως τώρα.

Αρχαιολόγοι που μιλούν στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος εξηγούν ότι στον τάφο της Αμφίπολης μετά την αρχική σφράγιση του μνημείου, τυπική των μακεδονικών τάφων, με ογκόλιθους ακολουθεί μια δεύτερη σφράγιση στα πρότυπα των Αιγυπτίων.

Δηλαδή το μνημείο κατασκευάστηκε και στη συνέχεια μέχρι τον προθάλαμο και τον νεκρικό θάλαμο “παραγεμίστηκε” με χώμα και άμμο ώστε να μπλοκάρει τελείως ο χώρος και οι πιθανοί τυμβωρύχοι να βρουν αλλεπάλληλα εμπόδια που θα του αναγκάσουν να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους.

Είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες κατά την διάρκεια της ανασκαφής. Αρχικά πίσω από τις σφίγγες της εισόδου φαινόταν ένας χώρος γεμάτος χώματα που έκανε τους αρχαιολόγους να έχουν φόβους ότι το μνημείο έχει υποστεί εκτεταμένη φθορά στην πάροδο του χρόνου και ότι υπήρξε κάποια καθίζηση.
Προχωρώντας όμως η ανασκαφή αποκαλύφθηκε ότι το μνημείο, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο είναι αλώβητο και πως η επιχωμάτωση ήταν ανθρώπινο έργο.

Μάλιστα όλα δείχνουν ότι τα τμήματα που λείπουν δεν ήταν παρά οπές μέσω των οποίων έγινε η επιχωμάτωση.

Κάπως έτσι ενισχύεται η άποψη ότι ο τάφος τουλάχιστον κατά την αρχαιότητα έμεινε ασύλητος, ακριβώς όπως είχαν σχεδιάσει οι κατασκευαστές του.
Το ερώτημα όμως για την σύληση του τάφου παραμένει καθώς είναι γνωστό από άλλες περιπτώσεις ότι οι τυμβωρύχοι σπάνια ακολουθούν διαδρομή μέσω της εισόδου του τάφου συνηθίζοντας να εισέρχονται τουλάχιστον στους θολωτούς τάφους από την πάνω πλευρά σκάβοντας ουσιαστικά ένα “πηγάδι” προς τα κάτω...

Φώτο   Ρεπορτάζ     Διονύσιος    Κούρτης

Η 1η Ημέρα της Νέας Δημοτικής Αρχής Λευκάδας - Πλούσιο Φώτο Ρεπορτάζ - Τα Σχόλιά μας
 


   
 


 
    


   
 


 

Σας  Παρέχουμε το Πλούσιο Φώτο Ρεπορτάζ από την Παραλαβή - Παράδοση και την Πρώτη Ημέρα του Νέου Δημάρχου Λευκάδας  Σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2014. 
Αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή του νέου Εκκλησιαστικού έτους και αρχή της νέας Δημοτικής Αρχής. Το απολυτίκιον για την αρχή της Ινδίκτου «Ὁ πάσης δημιουργὸς τῆς κτίσεως, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος, εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τοὺς Βασιλεῖς καὶ τὴν πόλιν σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσον ἡμᾶς»

Να Επισημάνουμε Ότι τα Μέσα Καλοκαιριού από τον Απερχόμενο Δήμαρχο Είχαν Τοποθετηθεί οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Δήμου Κάτι που Δεν Αφήνει και Πολλά  Περιθώρια για Αλλαγές στο Νέο Δήμαρχο.

Επίσης Σήμερα Είδαμε να Ξεκινούν Έργα Τοποθέτησης Πλακών σε Πεζοδρόμια Φυσικά αυτά θα Ήταν Προγραμματισμένα από την Απερχόμενη Δημοτική Αρχή - Λέτε να Έχει Προγραμματιστεί Κάτι και για την Περιοχή του Αγίου Παντελεήμονος που Δεν Υπάρχουν Πεζοδρόμια και τα Χορτάρια Έχουν Φουντώσει.

Εμείς να Ευχηθούμε στην Νέα Δημοτική Αρχή  Καλή και Δημιουργική Θητεία.

Ρεπορτάζ   Διονύσιος   Κούρτης
Φώτο         Νίκος         Ζαβιτσάνος